Professionals & Artist Development

Existing Shows / Sioeau Presennol

We are looking for artists who have a show which you think is ready to tour to village halls, or ready with some adaptations, and is available to tour in autumn 2019 and/or spring 2020. See FAQs & Criteria for more information about what we mean by this.

If selected:

  • You will attend the Practical Introduction to Rural Touring for Dance Lab in early November 2018 in Norfolk. This Lab is compulsory

An opportunity for a selected group of choreographers and dancers to meet people from all aspects of the rural touring ecology and think about how we can make better dance shows for rural venues/ village halls and audiences. You will learn about how rural touring schemes work, think about how to adapt your work within the constraints of village hall touring, and how to make shows for communities in rural locations.

You will receive a fee for taking part in the lab.

  • If required, you will make adaptations to your show so that it is suitable for rural touring.

There are bursaries of up to £5,000 available for artists to make adaptations to shows to make them more appropriate for the practical challenges of rural touring. If you are selected to tour your show, we will talk to you about whether this is required for your show.

  • Your show will be featured in the fourth national dance menu (2019/2020)

The menu will be distributed to rural touring schemes in January 2019. A ‘menu’ is a selected group of shows which is offered to rural touring schemes and their local promoters, to choose which show they want to put on in their venue. A Project Manager will broker potential interest from schemes and local promoters alongside the availability of the dance companies they are interested in.

There is no guarantee that your show will be chosen for touring. However, we expect that each show on the menu will be booked for four to eight performances each. The touring fee is subsidised through this scheme, and will be negotiated on a case by case basis. Companies selected for menus so far during the life of the project have received fees ranging from £900 - £1400 per performance. This is inclusive of VAT and also includes any wraparound activity.

There will be eight companies on the menu.

Touring will take place between September 2019 and May 2020.

If you plan to apply, and there are opportunities to see your work live between 3 May and 6 September 2018 then please invite us to see your work by emailing Claire Smith on claire@nrtf.org.uk. We cannot guarantee that someone will be able to attend.


Sioeau presennol

Rydym ni’n chwilio am artistiaid sydd â sioe rydych chi’n meddwl sy’n barod, neu a fydd yn barod ar ôl addasu ychydig arni, ar gyfer neuaddau pentref ac ar gael i deithio yn hydref 19 / gwanwyn 20. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch beth mae hyn yn ei olygu yn Cwestiynau Cyffredin a Meini Prawf.  

Os byddwch yn cael eich dewis:

  • Byddwch yn mynychu Labordy Cyflwyniad Ymarferol i Deithiau Dawns Gwledig ddechrau Tachwedd 2018 yn Norfolk.  Mae’r Lab yn orfodol

Cyfle yw hwn i grŵp dethol o goreograffwyr a dawnswyr gyfarfod â phobl o bob agwedd o ecoleg teithiau gwledig ac i feddwl sut y gallwn ni wneud gwell sioeau dawns ar gyfer mannau a chynulleidfaoedd gwledig / neuaddau pentref.   Byddwch yn dysgu sut y mae teithiau gwledig yn gweithio, yn meddwl sut i addasu eich gwaith o fewn cyfyngiadau teithio i neuaddau pentref a sut i wneud sioeau ar gyfer cynulleidfaoedd mewn mannau gwledig.   

Byddwch yn derbyn ffi am gymryd rhan yn y lab.  

  • Os bydd gofyn, byddwch yn addasu eich sioe er mwyn ei chael yn briodol ar gyfer teithiau gwledig.

Mae yna fwrsarïau o hyd at £5,000 ar gael i artistiaid addasu eu sioeau i'w gwneud yn fwy priodol ar gyfer heriau ymarferol teithiau gwledig.  Os byddwch yn cael eich dewis i fynd â’ch sioe ar daith, byddwn yn trafod gyda chi os bydd ei angen ar gyfer eich sioe.  

  • Bydd eich sioe’n cael ei dangos yn y bedwaredd ddewislen ddawns genedlaethol (2019/2020)

Bydd y ddewislen ar gael i gynlluniau teithiau gwledig fis Ionawr 2019. ‘Dewislen’ yw grŵp o sioeau dethol sy’n cael eu cynnig er mwyn i gynlluniau teithiau gwledig a’u hyrwyddwyr lleol allu dewis pa sioeau yr hoffen nhw eu gweld yn cael eu perfformio.  Bydd Rheolwr Prosiect yn brocera’r diddordeb y bydd y cynlluniau a’r hyrwyddwyr lleol yn ei ddangos, a hefyd yn canfod a yw’r cwmnïau dawns y maen nhw â diddordeb ynddyn nhw ar gael.

Does dim sicrwydd y bydd eich sioe chi'n cael ei dewis i deithio.  Fodd bynnag, byddwn yn disgwyl y bydd pob sioe ar y ddewislen yn cael eu dewis ar gyfer pedwar i wyth perfformiad yr un.  Mae’r ffî deithio'n cael ei sybsideiddio drwy’r cynllun hwn a bydd pob achos yn cael ei drafod yn unigol.

Mae cwmnïau sy’n cael eu dewis ar gyfer y dewislenni wedi, hyd yma, derbyn ffioedd yn amrywio o £900 hyd at £1400 y perfformiad.  Mae hyn yn cynnwys TAW a hefyd yn cynnwys unrhyw wasanaethau atodol.

Bydd yna wyth cwmni ar y ddewislen.  

Bydd y teithiau’n cael eu cynnal rhwng Medi 2019 a Mai 2020.

Os ydych yn bwriadau ymgeisio, a bod yna gyfle'n codi i ni weld eich gwaith yn fyw rhwng 3 Mai a 6 Medi, cofiwch roi gwahoddiad i ni yno drwy ebostio Claire Smith ar claire@nrtf.org.uk. Ond allwn ni ddim gwarantu y bydd yna rywun yn gallu derbyn y gwahoddiad.