Professionals & Artist Development

How to Apply & Key Dates / Sut i ymgeisio a Dyddiadau Allweddol

How to apply

To apply, fill in the application form, which you can access below, by midday on Thursday 6 September 2018. If you are applying with a new idea, there is an option to submit a filmed proposal of you describing your idea, up to 3 minutes long, instead of a written proposal.

English Application (Rural Touring Application)

The selection process

Artists with existing shows and artists applying with new ideas will be selected by a panel made up by representatives from NRTF, The Place, Take Art and China Plate.

The selection process for existing shows is partially curated. Some shows will have been pre-selected by the panel, but we expect to choose at least four shows out of the eight shows that will be on the menu through this open call.

The panel will invite a shortlist of artists with new ideas to attend an interview in w/c 15 October 2018. There will be interviews in Cardiff and London. Artists applying with existing shows will not be required to attend an interview.

Key dates

Deadline for applications – midday on Thursday 6 September 2018.

Artists notified that they have been selected for the 19/20 menu - w/c 8 October 2018

Interviews for artists shortlisted for the commissions - w/c 15 October 2018

Artists notified that they have been awarded a commission - w/c 22 October 2018

Practical Introduction to Rural Touring for Contemporary Dance Lab - November

If you have any technical questions about the application form, email artistdevelopment@theplace.org.uk. If you have any questions about the project, or criteria for application or selection, email claire@nrtf.org.uk.


Sut i ymgeisio

 I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais, gallwch ei chael yma, erbyn canol dydd, Dydd Iau 6 Medi 2018. Os ydych yn ymgeisio gyda syniad newydd, mae yna ddewis i chi ddisgrifio’ch cynnig ar ffilm, am hyd at dri munud o hyd, yn hytrach na chyflwyno cynnig ysgrifenedig. 

Welsh Application (Cais Teithiau Gwledig)

Y broses ddewis

Bydd artistiaid gyda sioeau presennol ac artistiaid gyda syniadau newydd yn cael eu dewis gan banel yn cynnwys cynrychiolwyr y Fforwm Teithiau Gwledig Genedlaethol, The Place, Take Art a China Plate.

Mae’r broses ddewis ar gyfer sioeau presennol ar y gweill.  Bydd rhai sioeau eisoes wedi cael eu dewis gan y panel ond rydym yn disgwyl dewis o leiaf bedair allan o’r wyth sioe a fydd ar y ddewislen trwy’r gystadleuaeth agored hon.  

Bydd y panel yn gwahodd rhestr fer o artistiaid gyda syniadau newydd i gyfweliad yn ystod yr wythnos yn cychwyn 15 Hydref 2018. Cynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd a Llundain.  Ni fydd gofyn i artistiaid yn ymgeisio gyda sioeau presennol gael eu cyfweld.  

Dyddiadau allweddol

Terfyn amser ar gyfer ceisiadau – canol dydd, Dydd Iau, 6 Medi 2018

Hysbysu artistiaid eu bod wedi’i dewis ar gyfer dewislen 19/20 – wythnos yn cychwyn 8 Hydref 2018

Cyfweld artistiaid ar y rhestr fer ar gyfer comisiynau – wythnos yn cychwyn 15 Hydref 2018

Hysbysu artistiaid eu bod wedi cael comisiwn - wythnos yn cychwyn 22 Hydref 2018

Cyflwyniad Ymarferol i Deithio Gwledig ar gyfer Lab Dawns Gyfoes - Tachwedd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ymarferol ynghylch y ffurflen gais hon, ebostiwch artistdevelopment@theplace.org.uk. Os hoffech holi ynghylch y prosiect neu’r meini prawf ar gyfer ymgeisio neu ddewis, ebostiwch claire@nrtf.org.uk.