Professionals & Artist Development

New Ideas / Syniadau Newydd

We are looking for artists who have an idea for a show, or an idea in development, you would like to make, which you think would work well on the rural touring circuit. See FAQs for guidance on how to decide whether your idea is appropriate for rural touring. 

Two artists/companies will be selected to receive a £10k commission. One commission is funded by Arts Council Wales and will be awarded to a Wales based artist or company’. One commission is funded by Arts Council England and will be awarded to an artist based anywhere in the UK.

We are looking for ideas which:

 • are artistically excellent
 • are appropriate for rural touring (See FAQs for guidance on how to decide whether your idea is appropriate for rural touring)
 • have other partners which will help make them happen (or convincing ideas for developing partnerships), e.g. other commissioners
 • may, or may not, have been workshopped already
 • will be available for rural touring in 2020/21.

 

What will successful applicants receive?

 • £10,000, which will go towards a one week residency to work on your idea in a rural location. It will need to be put towards production costs, fees for you and your collaborators, travel, accommodation and per diems. The award will be paid to you, and if your residency costs less than £10,000 then any remaining money can be put towards other areas of your production. 
 • Producing support for the residency
 • Advocacy from the project partners
 • Separate performance fees and tour booking support if the finished show is selected for the 20/21 menu. This is often a larger number of dates than is commonly booked for dance shows on the small scale studio circuit.
 • Marketing support for dates booked through the menu, including the opportunity to bid for financial support up to £1,000 for marketing.

Our expectation is that the finished piece will be programmed in the RTDI menu touring in 2020/21 (fifth menu) but is dependent on the piece fulfilling the criteria for the 2020/21 menu.

If you are selected and you don’t have any previous experience of rural touring, you will be required to attend the Practical Introduction to Rural Touring for Contemporary Dance Lab in early November 2018 in Norfolk.

This is an opportunity for a selected group of choreographers and dancers to meet people from all aspects of the rural touring ecology and think about how we can make better dance shows for rural venues and audiences. You will learn about how rural touring schemes work, think about how to adapt your work within the constraints of village hall touring, and how to make shows for communities in rural locations.

You will receive a fee for taking part in the lab.


Syniadau newydd

Rydym yn chwilio am artistiaid sydd â syniad, neu syniad sy’n datblygu, am y math o sioe rydych chi o’r farn fyddai’n gweithio’n dda ar y gylchdaith teithiau gwledig.  Mae canllawiau yn y Cwestiynau Cyffredin [link] ar sut i benderfynu a yw eich syniad yn addas ar gyfer teithiau gwledig.   

Bydd dau artist / cwmni yn cael eu dewis i dderbyn comisiwn o £10,000. Mae un comisiwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a bydd yn cael ei roi i artist neu gwmni yng Nghymru.  Mae’r llall yn cael ei ariannu gan Arts Council England a bydd yn cael ei roi i artist neu gwmni o unrhyw ran o’r DU.  

Rydym yn chwilio am syniadau sydd

 • yn wych yn artistig
 • yn addas ar gyfer teithiau gwledig (Mae canllawiau yn y Cwestiynau Cyffredin [link] ar sut i benderfynu a yw eich syniad yn addas ar gyfer teithiau gwledig.)
 • â phartneriaid eraill a fydd yn gwneud i bethau ddigwydd (neu syniadau sy’n argyhoeddi ar gyfer datblygu partneriaethau) e.e. comisiynwyr eraill
 • wedi, neu efallai heb, gael eu rhoi drwy weithdy eto
 • ar gael ar gyfer teithiau gwledig yn 2020 /21

Beth fydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ei dderbyn?

 • £10,000, a fydd yn mynd tuag at wythnos breswyl i weithio ar eich syniad mewn man gwledig.  Bydd yn rhaid ei wario ar gostau cynhyrchu, eich ffioedd chi a’ch cydweithwyr, costau teithio a llety a chostau dyddiol.  Bydd yn cael ei dalu i chi ac os bydd eich wythnos breswyl yn costio llai na £10,000 gellir defnyddio’r arian dros ben i dalu am agweddau eraill o'ch cynhyrchiad.   
 • Cynhyrchu cefnogaeth ar gyfer yr wythnos breswyl
 • Adfocatiaeth oddi wrth bartneriaid y prosiect
 • Bydd yna ffioedd ar wahân ar gyfer perfformio a chefnogaeth archebu ar gyfer y daith os bydd sioe orffenedig yn cael ei rhoi ar ddewislen 20/21.  Mae mwy o ddyddiadau yn cael eu harchebu fel arfer nag am sioeau dawns ar y gylchdaith stiwdio fechan.  
 • Cefnogaeth farchnata ar gyfer y dyddiadau a archebwyd drwy’r ddewislen, gan gynnwys cyfle i fidio am gefnogaeth ariannol o hyd at £1000 ar gyfer marchnata.  

Rydym yn disgwyl y bydd y darn gorffenedig yn cael ei raglennu yn newislen Menter Dawns Teithiau Gwledig 2020/21.

Os byddwch yn cael eich dewis ac nad oes gennych unrhyw brofiad o deithio gwledig, bydd gofyn i chi fynychu Cyflwyniad Ymarferol i Deithio Gwledig ar gyfer Labordy Dawns Gyfoes ddechrau Tachwedd 2018 yn Norfolk.  

Bydd hyn yn gyfle i grŵp dethol o goreograffwyr a dawnswyr gyfarfod â phobl o bob agwedd o ecoleg teithiau gwledig a meddwl sut y gallwn ni wneud sioeau dawns gwell ar gyfer mannau a chynulleidfaoedd gwledig.  Byddwch yn dysgu sut y mae cynlluniau teithiau gwledig yn gweithio, yn meddwl sut i addasu eich gwaith o fewn cyfyngiadau teithio neuaddau pentref a sut i wneud sioeau ar gyfer cynulleidfaoedd mewn mannau gwledig.  

Byddwch yn derbyn ffi am gymryd rhan yn y lab.