Professionals & Artist Development

Rural Touring / Menter Teithiau

Rural Touring Dance Initiative - call out for artists

The National Rural Touring Forum (NRTF) in partnership with The Place, Take Art and China Plate are continuing to support the touring and making of dance for rural areas through a second major award from Arts Council England Strategic Touring programme, and a new award from Arts Council Wales.

We are seeking artists to take part in this project. There are opportunities to tour existing shows to rural locations, and we are offering two commissions of £10k to make a new show for rural touring, which will support a residency in a village hall. There are a limited number of grants of up to £5,000 for artists with existing shows to adapt shows for rural touring.

Previous artists supported by the project include Lost Dog, Protein, Joan Cleville, Uchenna Dance and B Group.

We are particularly keen to hear from disabled or BAME applicants to increase the diversity of dance touring rurally.

This year we are encouraging artists with shows suitable for families to apply.

If you are interested in these opportunities please read all the guidelines fully, including the FAQs. We look forward to hearing from you!

Why tour rurally to village halls?

In the UK there is a wide network of rural touring schemes which work with voluntary promoting groups (village hall committees, pubs, local schools, church halls, community groups) to bring professional performing companies and artists to perform in their village or community venue. Rural venues are those outside towns and cities – from Surrey to the Highlands of Scotland. In 2012/13 there were 3,200 live performances with an audience of 280,000 in rural areas.

The audiences and venues in rural areas are as diverse as in urban areas. Many artists have discovered how rewarding and enriching rural touring can be. It is a chance to share your work with different audiences, who have fewer opportunities to experience dance, in unique and distinctive venues, in often beautiful locations.

“We are in a state of bliss. I’ve never experienced dancers and crew being more satisfied and wanting to do more….” Luca Silvestrini, Protein Dance.

This is an opportunity for artists to extend the touring life of their work, and reach new audiences. Lost Dog Dance created Paradise Lost (lies unopened beside me) in 2015 and toured it in 2016/17 to 11 venues, reaching an audience of 660. It is still touring and has toured to 9 venues so far in 2018, all through the Rural Touring Dance Initiative (RTDI). Having built a reputation with rural touring schemes, Lost Dog Dance’s new show, Juliet and Romeo, is touring to 19 venues in 2018/19.

Watch a film about the first phase of the RTDI project here

Through the Rural Dance Touring Initiative 2 we seek to work with dance artists to develop and tour dance work to rural audiences and village halls. Dance is underrepresented on the rural touring circuit and we want to increase opportunities for rural audiences to experience brilliant new dance.

We’re looking for….

  • Existing shows

Artists who have a show which you think is ready to tour rurally, or ready with some adaptations, and is available to tour in autumn 2019/spring 2020. If you fall into this category click here.

  • New ideas

Artists who have an idea for a show you would like to make, or an idea in development, which you think would work well on the rural touring circuit. If you fall into this category click here. There is one award for a Wales based artist or company, supported by Arts Council Wales, and one award for an artist or company based anywhere in the UK.


Menter Teithiau Dawns Gwledig – galwad i artistiaid

Mae'r Fforwm Teithiau Gwledig Genedlaethol, mewn partneriaeth â The Place, Take Art a China Plate, yn dal i gefnogi a chreu teithiau dawns ar gyfer ardaloedd gwledig drwy ail brif ddyraniad rhaglen Deithio Strategol Arts Council England a dyfarniad newydd gan Gyngor y Celfyddydau Cymru.

Rydym yn chwilio am artistiaid i gymryd rhan yn y prosiect hwn.  Mae yna gyfleoedd i deithio gyda sioeau sydd eisoes yn bodoli i fannau gwledig ac rydym yn cynnig dau gomisiwn o £10,000 i wneud sioe newydd ar gyfer teithiau gwledig a fydd yn cynnwys cyfnod preswyl mewn neuadd bentref.  Mae yna ychydig o grantiau o hyd at £5000 i artistiaid addasu sioeau presennol ar gyfer teithiau gwledig.  

Mae’r artistiaid sydd eisoes wedi cael eu cefnogi gan y prosiect yn cynnwys Lost Dog, Protein, Joan Cleville, Uchenna Dance a’r B Group.

Rydym yn hynod o awyddus i glywed oddi wrth ymgeiswyr anabl neu Ddu a Lleiafrifol Ethnig i gynyddu amrywiaeth teithiau dawns gwledig.  

Eleni, rydym yn annog ceisiadau gan artistiaid gyda sioeau addas i deuluoedd.  

Os ydych â diddordeb yn y cyfleoedd hyn, cofiwch ddarllen y cyfarwyddiadau'n ofalus, gan gynnwys y Cwestiynau Cyffredin.  Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych!

Pam teithiau gwledig i neuaddau pentref?

Mae yna rwydwaith eang o gynlluniau teithiau gwledig yng Ngwledydd Prydain yn gweithio gyda grwpiau hyrwyddo gwirfoddol (pwyllgorau neuaddau pentref, tafarnau, ysgolion lleol, neuaddau eglwys, grwpiau cymunedol) i ddod a chwmnïau ac artistiaid perfformio proffesiynol i berfformio yn eu pentrefi neu eu mannau cymunedol nhw.   Mannau gwledig yw’r rhain y tu allan i drefi a dinasoedd, o Swydd Surrey i Ucheldir yr Alban.  Yn 2012/13 roedd yna 3,200 o berfformiadau byw mewn ardaloedd gwledig gyda chynulleidfaoedd o 280,000.  

Mae cynulleidfaoedd a mannau mewn ardaloedd gwledig mor amrywiol â'r rhai mewn ardaloedd trefol.  Mae llawer o artistiaid wedi darganfod pa mor werthfawr a chyfoethog y gall teithiau gwledig fod.  Mae hwn yn gyfle i rannu eich gwaith gyda chynulleidfaoedd gwahanol, sy'n cael llai o gyfleoedd i brofi dawns, mewn mannau unigryw a nodedig, yn aml mewn ardaloedd hynod o hardd.  

“Rydyn ni yn y seithfed nef.  Dw i erioed wedi gweld dawnswyr a’r criw mor fodlon ac eisiau gwneud rhagor..." Luca Silvestrini, Protein Dance.

Mae hyn yn gyfle i artistiaid ymestyn oes deithio eu gwaith a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.  Creoedd Lost Dog Dance Paradise Lost (sy’n dal wrth fy ymyl heb ei agor) yn 2015.  Yn 2016/7, teithiodd i 11 o fannau gan gyrraedd cynulleidfa o 660.  Mae'n dal i deithio ac wedi cyrraedd 9 man hyd yma yn 2018, pob un drwy gymorth y Fenter Teithiau Dawns Wledig.  Ar ôl magu enw da gyda chynlluniau teithiau gwledig, bydd eu sioe newydd, Juliet and Romeo, yn teithio i 19 o fannau yn 2018/19.  

Edrychwch ar ffilm o gyfnod cyntaf eu prosiect Menter Teithiau Dawns Wledig yma 

Drwy’r Fenter Teithiau Dawns Wledig 2 rydym yn gobeithio gweithio gydag artistiaid i ddatblygu a mynd â gwaith dawns ar daith i gynulleidfaoedd gwledig a neuaddau pentref.  Mae dawns yn cael ei thangynrychioli ar y gylchdaith deithio gwledig ac rydym ni eisiau rhoi rhagor o gyfle i gynulleidfaoedd gwledig brofi dawnsio newydd gwych.   

Rydym ni’n chwilio am....

  • Sioeau presennol

Artistiaid sydd â sioe rydych chi’n meddwl ei bod yn barod ar gyfer taith wledig, neu a fydd yn barod ar ôl addasu ychydig, ac ar gael i deithio yn hydref 19 / gwanwyn 20.  Os ydych yn disgyn i’r categori hwn, cliciwch yma.

  • Syniadau newydd

 Artistiaid sydd â syniad, neu syniad sy’n datblygu, am sioe yr hoffech chi ei gwneud ac rydych chi o’r farn a fyddai’n gweithio’n dda ar y gylchdaith teithiau gwledig.  Os ydych yn disgyn i’r categori hwn, cliciwch yma. Mae yna un dyfarniad ar gyfer artist neu gwmni yng Nghymru, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, ac un dyfarniad ar gyfer artist neu gwmni yn unrhyw le yn y DU.